czwartek, 17 grudnia 2009

Cele dla DROGI z maja 2002 roku

A. Cele związane z Warszawą
 • Pierwszym celem jest ZDROWY LOKALNY KOŚCIÓŁ. Kościół jest zdrowy, jeżeli wzrasta, rozwija się i pomnaża. Wierzymy, że zdrowy kościół charakteryzuje osiem cech jakościowych. Tak więc, aby nasz kościół był zdrowy, pracujemy nad każdą z nich. Oto one:
- Umacniające przywództwo. Chcemy mieć takie przywództwo, które jest skoncentrowane na przygotowywaniu, wyposażaniu i usamodzielnianiu wierzących do służby. Umacniający przywódcy nie traktują innych osób zaangażowanych w budowanie kościoła jedynie jako swych pomocników, ale pomagają im odkrywać ich własny duchowy potencjał. Umacniający przywódcy stają się duchowymi rodzicami - motywują, wspierają i wyposażają. Tacy przywódcy inwestują swój czas w uczniostwo, delegowanie i pomnażanie swych własnych możliwości w innych.
- Służba wykorzystująca dary. Chcemy, aby każda służba, jaką pełnią wierzący w kościele była inspirowana przez Boga, który sam powołuje i wyposaża ludzi do jej pełnienia. Chcemy, aby wierzący służyli zgodnie z posiadanymi darami. Chcemy tymi darami służyć ludziom wierzącym i niewierzącym.
- Entuzjastyczna duchowość. Chcemy, aby wierzący byli pełni zapału w życiu dla Pana, aby ich entuzjastyczne podejście do wiary "zarażało" innych w kościele i stawało się źródłem sił do dzielenia się Dobrą Nowiną. Nie chcemy, aby wierzący przychodzili na spotkania i służyli jedynie z poczucia obowiązku, lecz aby byli do tego wewnętrznie przekonani i umotywowani. Chcemy, aby każdy członek kościoła posiadał i rozwijał osobistą relację z Jezusem.
- Funkcjonalne struktury. Chcemy mieć w kościele struktury, które umożliwią wierzącym służbę i pozwolą zaspokoić potrzeby wierzących i niewierzących. Chcemy, aby każda ze służb (struktur) w kościele miała osobę za nią odpowiedzialną. Tworząc struktury nie chcemy ani czerpać "na ślepo" wzorców z innych kościołów, ani pielęgnować struktur, które istnieją same dla siebie i nie przyczyniają się do rozwoju i zaspokajaniu potrzeb wierzących.
- Inspirujące nabożeństwa. Chcemy, aby nasze spotkania były inspirującym przeżyciem dla wszystkich uczestników. Chcemy, aby ludzie (wierzący i niewierzący) wychodzili ze spotkań zmienieni i zachęceni. Chcemy, aby uczestniczenie w spotkaniach było dla wszystkich przyjemnością. Chcemy, aby właściwa organizacja spotkań (m.in. funkcjonowanie wszystkich służb pomocy, organizacja czasu spotkań itp.) i sposób ich przeprowadzania były zachętą dla wszystkich uczestników do regularnego brania w nich udziału.
- Komórki kościoła. Chcemy, aby każdy wierzący był członkiem małej grupy, w której nie będzie anonimową osobą, znajdzie pomoc, zachętę, korektę i możliwość służenia innym. Chcemy, aby każdy wierzący bez względu na wiek, stan cywilny, status społeczny, zawód itp., miał taką grupę. Chcemy, aby w każdej z komórek przejawiało się całe życie kościoła ze wszystkimi jego aspektami. Komórki to kościoły w wersji umożliwiającej każdemu wierzącemu pełne zaangażowanie i wzrost duchowy w pełnej otwartości, rodzinnej atmosferze.
- Ewangelizacja nakierowana na potrzeby. Chcemy, aby każdy wierzący znalazł swój sposób głoszenia ewangelii. W naszej pracy ewangelizacyjnej powinniśmy kierować się potrzebami ludzi niezbawionych. Każda grupa społeczna, wiekowa, zawodowa, każdy człowiek wymaga indywidualnego poselstwa ewangelii. Musimy stać się otwarci na prowadzenie Ducha Świętego i wrażliwi na ludzi. Chcemy organizować ewangelizacje, które będą efektywne i będą wywierały wpływ na duchową atmosferę miasta.
- Serdeczne relacje. Chcemy, aby członkowie kościoła posiadali bliskie relacje z innymi wierzącymi. Chcemy zaspokajać braki wszystkich świętych i nie być ludźmi obojętnymi na ich cierpienia. Chcemy praktykować wdzięczność, gościnność, zachętę i wzajemne zainteresowanie. Nie chcemy, aby w kościele panowała atmosfera anonimowości i aby były w nim osoby, o których potrzebach nikt nic nie wie.
 • Drugim celem jest KOŚCIÓŁ PEŁNI. To znaczy kościół budowany w oparciu o pięć darów służb: ewangelizacyjną, proroczą, pasterską, nauczycielską i apostolską. Cel ten realizujemy organizując pracę kościoła na pięciu poziomach:
- Służba ewangelizacyjna - poziom ewangelizacji - są to działania indywidualne i grupowe, głoszenie Dobrej Nowiny w miejscach publicznych, domach prywatnych, w pracy, wśród przyjaciół, współpracowników, rodziny, znajomych. To organizowanie koncertów, przedstawień, projekcji filmów przybliżających ludziom Jezusa, a także dawanie świadectwa "słowem i życiem", odpowiadanie na potrzeby ludzi niezbawionych i przede wszystkim przyprowadzanie ludzi do Jezusa. Osoby szczególnie powołane do tej pracy to ewangeliści. Polem działania tej służby jest otoczenie, w którym funkcjonuje wierzący. Każdy członek kościoła jest zaangażowany w ewangelizację składając osobiste świadectwo. Zadaniem ewangelizacji jest efektywne dotarcie do niewierzących z poselstwem o zbawieniu. Wierzący, poprzez udział w ewangelizacji, realizują podstawowy cel, dla którego żyją na ziemi.
- Służba prorocza - poziom uwielbienia, modlitwy i darów duchowych - polem, na którym realizuje się ta służba, są wszelkiego rodzaju spotkania kościoła przeznaczone na uwielbienie Boga, modlitwę, szukanie i słuchanie Pana. Są to również spotkania małych grup i duże nabożeństwa, spotkania regularne i organizowane celowo. Służba ta daje każdemu uczestnikowi tych spotkań możliwość bezpośredniego doświadczania Boga. Osoby szczególnie powołane do tej służby to prorocy, wstawiennicy, osoby prowadzące uwielbienie. Zadaniem tej służby jest wywyższenie Boga, społeczność z Nim w modlitwie i usługiwanie sobie nawzajem darami duchowymi. Wierzący poprzez udział w uwielbieniu, modlitwach i korzystanie z darów duchowych są wyposażani w nadprzyrodzoną moc potrzebną do życia i służby. Każdy wierzący powinien być zaangażowany w uwielbienie, modlitwę oraz być otwartym na działanie Ducha Świętego.
- Służba pasterska - poziom wspólnoty - służba ta manifestuje się poprzez osoby wierzące: tworzące duchową rodzinę, będące razem, dzielące ze sobą zwycięstwa i porażki, sukcesy i zmagania, pomagające sobie, przyjaźniące się, żyjące w otwartości i szczerości przed innymi członkami wspólnoty. Osoby szczególnie powołane do tej służby to pasterze. Wspólnota to miejsce korekty i zachęty. Wspólnota jest dla wierzącego rodziną, która wspiera i zachęca oczekując od niego tego samego. Członkowie wspólnoty tworzą kościół lokalny, widoczną część kościoła powszechnego. Wierzący zaangażowani we wspólnotę są ze sobą w przymierzu, spędzają razem wolny czas i realizują wspólne przedsięwzięcia.
- Służba nauczycielska - poziom uczniostwa - służba ta jest związana ze wzrostem wierzących w świętości i owocach Ducha, wierze i poznaniu, praktycznych umiejętnościach zastosowania zdobytej wiedzy. Osoby szczególnie powołane do tej służby to nauczyciele. Każdy wierzący jest zobowiązany do stawania się uczniem Chrystusa oraz do czynienia innych uczniami. Służba ta jest realizowana dwojako. Po pierwsze poprzez osobisty kontakt ucznia z jego duchowym liderem. Po drugie przez uczestnictwo w wykładach, kazaniach, kursach, szkołach, seminariach, konferencjach itp. Polem działania służby nauczycielskiej jest kościół - wspólnota, czyli wierzący pragnący być naśladowcami Jezusa. Nauczanie i duchowe ojcostwo dostarcza wierzącemu podstaw i zasad, według których ma żyć, uczy go jak chodzić codziennie z Jezusem.
- Służba apostolska - poziom liderów i służb - jest to służba duchowego ojcostwa, ma charakter pionierski i jest związana z rozpoczynaniem nowych służb i działań w kościele i przez kościół. Jest służbą zakładania fundamentów. Uczestnikami tej służby są apostołowie, ale również uczniowie Jezusa rozpoznający swe powołanie i pełniący swą służbę budowania kościoła są jej uczestnikami. Owocem tej służby jest wzrost kościoła i zakładanie nowych kościołów. Uczestnicy tej służby koncentrują się na dawaniu oraz wyposażaniu pozostałych członków kościoła.
 • Trzecim celem jest KOŚCIÓŁ WIELOPOKOLENIOWY. To znaczy kościół zbudowany z wielu generacji wierzących. Kościół, w którym są dzieci, młodzież i dorośli. Taki kościół zamierzamy budować poprzez zainteresowanie potrzebami wszystkich grup wiekowych i takim organizowaniem pracy kościoła, aby każda z tych grup mogła angażować się aktywnie w jego budowanie.
 • Czwartym celem jest AKTYWNA EWANGELIZACJA MŁODZIEŻY w wieku od 15 do 25 lat. Cel ten będziemy realizować kierując poselstwo ewangelii szczególnie do tej grupy. Świadomi tego, że młodzież jest przyszłością narodu i kościoła, rozumiemy też, że odegra kluczową rolę w nadchodzącym przebudzeniu.
 • Piątym celem jest zbudowanie OJCOWSKIEGO DOMU. Będzie to dom dla ludzi szczególnie doświadczonych cierpieniem, samotnością, bezdomnością i związanych uzależnieniami. Chcemy go zbudować w odległości do 100 km od Warszawy. Aktualnie skoncentrujemy się na przygotowaniu ludzi do tej pracy i zebraniu funduszy.
 • Szóstym celem jest BUDOWANIE RELACJI Z INNYMI KOŚCIOŁAMI W MIEŚCIE. Cel ten realizujemy:
- modląc się o inne kościoły w Warszawie,
- dobrze o nich mówiąc,
- uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach dla pastorów,
- organizując wydarzenia międzykościelne (spotkania modlitewne, uwielbiające, ewangelizacje, konferencje, itp.),
- pomagając innym kościołom w praktyczny sposób,
 • Siódmym celem jest 24 GODZINNA MODLITWA O PRZEBUDZENIE W WARSZAWIE. Cel ten będziemy realizować modląc się z kościołami pragnącymi przyłączyć się do tej wizji i tworząc w przyszłości Centrum Modlitwy.
B. Cele związane z Polską
 • Pierwszym celem jest ZORGANIZOWANIE POMOCY DLA ZAPRZYJAŹNIONYCH KOŚCIOŁÓW. Cel ten będziemy realizować:
- budując bliskie relacje z przywódcami tych kościołów,
- udzielając praktycznej pomocy (np. materialnej),
- wysyłając weekendowe drużyny misyjne,
- organizując obozy i konferencje (np. dla mężczyzn).
 • Drugim celem jest ZAŁOŻENIE W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 3 LAT KOŚCIOŁA W DUŻYM MIEŚCIE Cel ten zrealizujemy:
- wyławiając osoby powołane spośród naszych członków i zapraszając do naszego kościoła ludzi do tego powołanych,
- szkoląc ich na bazie naszego kościoła,
- przygotowując w ciągu najbliższych 2 lat pierwszą drużynę misyjną,
- finansując założenie tego kościoła w pierwszych latach,
- i utrzymując bliską relację z tym kościołem.
 • Trzecim celem jest ZAKŁADANIE KOLEJNYCH KOŚCIOŁÓW ze zwróceniem uwagi na:
- duże miasta,
- miasta, w których nie mamy zaprzyjaźnionych kościołów,
- miasta Polski północnej i wschodniej.
 • Czwartym celem jest ZAŁOŻENIE SZKOŁY BIBLIJNEJ przygotowującej Bożych pracowników dla Polski i Europy. Realizację tego celu rozpoczniemy za kilka lat, gdy zdobędziemy więcej doświadczenia w zakładaniu kościołów.
C. Cele związane z Europą
 • Pierwszym celem jest nawiązanie relacji z niemieckimi kościołami.
 • Drugim celem jest zebranie misjonarzy (patrz: cele dla Polski), i przygotowanie ich (język, praktyka w niemieckich kościołach, zebranie funduszy).
 • Trzecim celem jest założenie pierwszego kościoła w jednym z niemieckich miast.
 • Czwartym celem jest wysyłanie misjonarzy do wszystkich krajów Europy z misją zakładania kościołów.
D. Cele związane ze światem
 • Po wysłaniu pierwszych misjonarzy do krajów Europy (patrz: cele dla Europy) wysyłanie, z celem zakładania kościołów, misjonarzy poza kontynent europejski.

Wierzymy, że są to cele dane nam od Boga, dlatego będziemy je realizować poddając się Jego woli. Liczymy się jednak z tym, że cele te mogą ulegać zmianom (np. kolejności, terminów, rozmiaru przedsięwzięć), zarówno ze względu na nasz wzrost i rozwój, jak i nasze słabości czy błędy.
Warszawa, Maj 2002 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz